ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางทัศนีย์ อินทศร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 31/12/2016
สถิติผู้เข้าชม 429997
Page Views 513542
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกาศโรงเรียนบ้านเนินกรวด
เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก
 

          โรงเรียนบ้านเนินกรวดมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรายการ ดังนี้

   อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๑๗ รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านเนินกรวด ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเนินกรวด และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านเนินกรวด ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bannerngruad.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๖๕๑๖๖๖๖ ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

 
 
 

(นาย วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2555,16:15   อ่าน 917 ครั้ง