ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434589
Page Views 519540
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ (ป.๕)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:53:45
2. วิชา ภาษาไทย ท๑๕๑๐๑
รายละเอียด : ๑. จำนวน ๖ ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน ๑๐๙ ชั่วโมง/ภาคเรียน ๒. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพัชรินทร์ ภูชนะศรี ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมศึกษา) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๓๒๕๑ ๔๑๗๐
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:54:46
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวอาภาภรณ์ สุขสำราญ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 0 3251 4170 E-mail : maruki_juk@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:55:48
4. วิชา วิทยาศาสตร์ ว15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวธิดารัตน์ เมฆหมอก ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมศึกษา) อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:56:33
5. วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 35 ชั่วโมง / ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพจนีย์ รักษาราษฎร์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:57:34
6. วิชา ประวัติศาสตร์ ส15102
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางพจนีย์ รักษาราษฎร์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:12:50
7. วิชา หน้าที่พลเมือง ส15235
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวนันทรัตน์ สังข์สุข ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 032- 514168 E-mail : s_nantharat@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:13:40
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง / สัปดาห์ 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางกรรณิกา เพชรศรี ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถมศึกษา) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ โทรศัพท์ 0 3251 4171
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:14:22
9. วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ศ15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางจงใจ ธรรมชาติ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 08 7343 7844 โทรสาร 0 3251 2170 E-mail : nataya12na@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:15:14
10. วิชา ทัศนศิลป์ ศ15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายนิทัศน์ จันทนากร ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 08 0208 0451
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:15:58
11. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางเสาวนี โชคสุชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:16:45
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสุนทรี สาธุภาพ ตำ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:17:35
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ15101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 36 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวนันทรัตน์ สังข์สุข ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถ. เพชรเกษม ต. หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 03251 4170 E-mail : s_nantharat@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:18:33
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ15201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวนันทรัตน์ สังข์สุข ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170 E-mail : s_nantharat@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:19:25
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 15:20:26