ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434604
Page Views 519555
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาว์นโหลดคู่มือต่าง ๆ - คู่มือครูพระราชทานฯ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ (ป.๔)
1. หน้าปก บทนำ สารบัญ คำชี้แจง ตารางออกอากาศฯ
รายละเอียด : ปก คำนำ สารบัญ กำหนดวันเปิด-ปิดภาคเรียน ตารางออกอากาศ รายชื่อวิชาที่สอนออกอากาศ
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:38:21
2. วิชา ภาษาไทย ท๑๔๑๐๑
รายละเอียด : ๑. จำนวน ๑๐๘ ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน ๑๐๘ ชั่วโมง/ภาคเรียน ๒. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางธัญญนันท์ สัมพันธารักษ์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ ๐๙๖-๐๘๒๑๗๗๖
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:39:17
3. วิชา คณิตศาสตร์ ค14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 5 ชั่วโมง / สัปดาห์ จำนวน 91 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:39:57
4. วิชา วิทยาศาสตร์ ว14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางกชกร จั่นเพ็ชร ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 7
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:41:10
5. วิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 032 514 170 E-mailkung1982@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:42:32
6. วิชา ประวัติศาสตร์ ส14102
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยม ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล โทรศัพท์ 032 514 170 E-mail : kung1982@gmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:43:19
7. วิชา หน้าที่พลเมือง ส14234
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางวนิดา หวลวงศ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 087-1551556 E-mail : Noklek _ Noi@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:44:12
8. วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา พ14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสาวจุลีพร จุรุพันธ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล ประถมศึกษา โทรศัพท์ 08 1986 4120, 0 3251 4168
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:45:46
9. วิชา ดนตรี - นาฏศิลป์ ศ14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางจงใจ ธรรมชาติ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 087-343-7844 โทรสาร 032-512170 E-mail : nataya12na@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:46:35
10. วิชา ทัศนศิลป์ ศ14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 19 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นายนิทัศน์ จันทนากร ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ฝ่ายประถม) โทรศัพท์ 0-8020-8045
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:47:57
11. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ง14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 17 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางเสาวนี โชคสุชาติ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล (ประถมศึกษา) อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:48:53
12. วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ง14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางสุนทรี สาธุภาพ ตำแหน่งครู สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 0 3251 4170 โทรสาร 0 3251 4170
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:49:50
13. วิชา ภาษาอังกฤษ อ14101
รายละเอียด : 1. จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 37 ชั่วโมง/ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางวนิดา หวลวงศ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 7155 1556 E-mail : Noklek_Noi@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:50:53
14. วิชา ภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม) อ14201
รายละเอียด : 1. จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ จำนวน 18 ชั่วโมง / ภาคเรียน 2. ผู้เขียนคู่มือ ชื่อ นางวนิดา หวลวงศ์ ตำแหน่งครูผู้สอน สถานที่ทำงาน โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทรศัพท์ 08 7155 1556 E-mail : Noklek_Noi@hotmail.com
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:51:46
15. คำสั่งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ที่ ๐๐๕/๒๕๕๘
รายละเอียด : เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือครูพระราชทานการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่เพิ่ม : 2015-04-22 14:52:39