ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434609
Page Views 519560
ยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยใจ
ยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยใจ

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินงานเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม   ที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างในการพัฒนานักเรียนได้แก่

โครงการ “ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  ยิ้มใส  ไหว้สวย  ด้วยใจ ”

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้นักเรียนส่งเสริมความมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2. มีคุณธรรมจริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

3.นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกฝนดนตรี-นาฏศิลป์ไทยตามความสนใจ  ใฝ่ใจใน คุณธรรมและมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคม เข้าร่วมกิจกรรม กับ วัด ชุมชน และ หน่วยงานต่างๆ

4. นักเรียนสำนึกและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอด จนรู้สึก หวงแหนศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของตน

5. นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

6.นักเรียนมีความสุขและพึงพอใจที่ได้แสดงออกซึ่งความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

การดําเนินการ

            การดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในประเด็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อปลูกฝังพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามลำดับ  ใช้กระบวนการปฏิบัติ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ร่วมสร้างความตระหนัก

               ผู้บริหารประชุมคณะครู เพื่อวางแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ปรากฏในโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 2 รู้รักคุณธรรมพร้อมนำสู่การปฏิบัติ

2.1  โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้และการประเมิน

2.2   ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ มีการสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่นการเพาะเห็ดนางฟ้า  การเพาะถั่วงอก  การปลูกพืชผักสวนครัว การผลิตปุ๋ยComfort                        

2.3 จัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ  เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา                 

2.4 จัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่นโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   โครงการส้วมสุขสันต์                               

2.5 ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกในกิจวัตรประจำวันของโรงเรียนเช่นโครงการประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการยุวทูตความดี              

2.6 สร้างเครื่องมือที่เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เลือกดำเนินการตามข้อ2.2 – 2.5                     

2.7 ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางที่กำหนดไว้และประเมินเป็นระยะ ๆผู้เรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้ปรับปรุงพัฒนา แล้วประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด                                                                         

2.8 รายงานผลการพัฒนาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                                   

2.9 ผู้บริหารการนิเทศการติดตาม การจัดการเรียนรู้โดยนำความมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่สอดแทรกสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระกลุ่มสาระการเรียนรู้    


ขั้นตอนที่ 3 จัดสรรสิ่งที่ดีงาม
3.1  จากการที่โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะและเผยแพร่แก่ชุมชนตามสถานที่ต่างๆ เช่น นำเสนอโครงงานยิ้มใส ไหว้สวย  ด้วยหัวใจ  โครงงานต้นไม้เพื่อชีวิต โครงงานสุขาน่าใช้  ได้รับเหรียญทองในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่61 ที่จังหวัดกาญจนบุรีปี2554 ด้วยโครงงานยิ้มใส  ไหว้สวย  ด้วยหัวใจและดำเนินการปฏิบัติมาอย่างยั่งยืน
3.2 ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานต่างๆของชุมชนเช่นงานปีใหม่  งานทำบุญหมู่บ้าน  งานพระบรมศพสมเด็จภคินีเธอฯ  และเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ขั้นตอนที่ 4 มีสุขตามเป้าหมาย 

 4.1 โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา 2555 เนื่องในงาน”วันเกียรติยศ” เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2555 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 4.2 โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันโครงงานคุณธรรมยิ้มใส ไหว้สวย ด้วยหัวใจ ระดับประถมปีที่ 1-3 รางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันขลุ่ยเพียงออ เหรียญทองการแข่งขันขิม 7 หย่อง เหรียญทองการแข่งขันซออู้ เหรียญเงินการแข่งขันจะเข้ เหรียญทองแดงการแข่งขันระนาดเอก ระดับประถมปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 61 จังหวัดกาญจนบุรี ปี2554และดำเนินการปฏิบัติมาอย่างยั่งยืน 

 4.3 การเผยแพร่ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่โรงเรียนอื่น และผู้สนใจทั่วไป ดำเนินการเผยแพร่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 

 1) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการสังเคราะห์ฯ แก่ทุกโรงเรียนในสังกัด ผ่านทางระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 

 2) ประชาสัมพันธ์และบริการไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) แก่ผู้สนใจทั่วไป ผ่าน ทางเว็บไซต์ ของโรงเรียนhttp://www.bannerngruad.ac.th และกลุ่ม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 http://www.pkn2.go.th 

 3) บริการเอกสารเผยแพร่สำหรับผู้มาติดต่อ และผู้สนใจทั่วไป  


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1004.65 KB