ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434575
Page Views 519526
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากรเพิ่มสมรรถนะให้  ได้มาตรฐาน

4. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ แสวงหาความรู้  ด้วยตนเอง ส่งเสริมคุณธรรม   จริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิพอเพียง  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
 
เป้าหมาย

1. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

2. มีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  หลักประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและหลักธรรมาภิบาล มีการควบคุมความเสี่ยง

3. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

4. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย