ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางชนิดา ยอดสาลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์ของเราเป็นอย่างไรบ้าง
สวยน่าสนใจเนื้อหาครบถ้วน
สวยเนื้อหายังไม่ครบถ้วน
ยังไม่สวยเนื้อหาครบถ้วน
ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เนื้อหาไม่ครบถ้วน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/02/2012
ปรับปรุง 17/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 434563
Page Views 519514
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเนินกรวด  หมู่ที่  1  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์  77180  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  1  -  ประถมศึกษาปีที่  6

1.3 มีเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่บ้านเนินกรวด  ตำบลศาลาลัย 

อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1      ชื่อ  -  สกุลผู้บริหาร  นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์  วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต(พลศึกษา)

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา)  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อ  วันที่  3  พฤศจิกายน  2551  จนถึงปัจจุบัน

2.2      รองผู้อำนวยการ  (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)  ไม่มี

2.3      ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านเนินกรวดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2509  โดยมีนายฮกสือ  แซ่เอี้ยว  เป็นผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้าง  นายประสิทธิ์  แก้วสกุณี  มอบที่ดินให้จำนวน  5  ไร่  1  งาน  36  ตารางวา  และนายแกละ  นิชการ  มอบที่ดินสมทบให้อีก  2  ไร่  2  งาน  29  ตารางวา  รวมเป็นเนื้อที่ทั้งสิ้น  7 ไร่  3  งาน  65  ตารางวา  มีอาคารเรียนชั้นเดียวไม่มีฝา  จำนวน  2  ห้องเรียน

พ.ศ. 2511  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท

พ.ศ. 2519  หน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบท  ไทย ออสเตรเลีย  ได้สร้างทางผ่านหน้าโรงเรียนโดยใช้พื้นที่ของโรงเรียนไปส่วนหนึ่ง  ทำให้ที่ดินของโรงเรียนเหลือ  7  ไร่  1  งาน  11  ตารางวา

พ.ศ.2522  ได้รับงบประมาณจำนวน  750,000  บาท  ก่อนสร้างอาคารเรียนแบบ  017  (กรมสามัญ)  ใต้ถุนโปร่ง

พ.ศ. 2525  ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  ชั้นล่าง  จำนวน  4  ห้องเรียนจำนวน  200,000  บาท

พ.ศ. 2526  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  จำนวน  210,000  บาท

พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.30  พิเศษ  เป็นเงิน  65,000  บาท

พ.ศ. 2549  ได้รับบริจาคสร้างห้องสุขา  จำนวน  4  ห้อง  เป็นเงิน  165,028  บาท

และซ่อมห้องสุขา  จำนวน  4  ห้อง  เป็นเงิน  76,536  บาท  จากบริษัทไทยรับประกันชีวิต  จำกัด (มหาชน)  ดำเนินการโดยชมรมส่งเสริมสุขสะอาด

                พ.ศ. 2549  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ได้จัดสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเป็นเงิน  510,000  บาท

                พ.ศ. 2550  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนได้สร้างอาควรประกอบ  จำนวน  2  ห้อง  มอบให้โรงเรียนเป็นเงิน  350,000  บาท

                ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเนินกรวด  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  2  รหัสไปรษณีย์  77180  โทรศัพท์  032 813081  อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลัย  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

จัดการศึกษา  ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

2.4      ระบบโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนบ้านเนินกรวด  ดำเนินงานบริหารจัดแบ่งเป็น  4  งาน  ดังนี้

              กลุ่มบริหารวิชาการ

              1. นางทัศนีย์  อินทศร                    หัวหน้ากลุ่ม

              2. นายศุภชัย  อินทศร                     คณะทำงาน

              3. นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์            คณะทำงาน

              4. นางสาววริษฎา เลือดแดง           คณะทำงาน

              กลุ่มบริหารงานบุคคล

              1. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์          หัวหน้ากลุ่ม

              2. นายศุภชัย  อินทศร                     คณะทำงาน

              3. นางสาววริษฎา เลือดแดง           คณะทำงาน

              4. นางทัศนีย์  อินทศร                     คณะทำงาน

              กลุ่มบริหารงบประมาณ

              1. นายศุภชัย อินทศร                     หัวหน้ากลุ่ม

              2. นางสาววริษฎา เลือดแดง          คณะทำงาน

              3. นางทัศนีย์  อินทศร                    คณะทำงาน

              4. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์          คณะทำงาน

             กลุ่มบริหารทั่วไป

              1. นางสาววริษฎา เลือดแดง           หัวหน้ากลุ่ม

              2. นางทัศนีย์  อินทศร                     คณะทำงาน

              3. นายศุภชัย อินทศร                     คณะทำงาน

              4. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์          คณะทำงาน